Suaugusiųjų gyvenimo kokybės kaita sergant IS (mokslinis tyrimas)

Kviečiame susipažint su Feniksų draugijos pirmininkės Anos Staševičienės moksliniu straipsniu “Suaugusiųjų gyvenimo kokybės kaita sergant išsėtine skleroze”

Tyrimas atliktas 2018 m.

Išsėtinė sklerozė (IS) – lėtinė demielinizuojanti centrinės nervų sistemos liga, kuriai būdingas platus fizinių ir psichosocialinių
sutrikimų spektras.

Tikslas – ištirti išsėtine skleroze sergančių asmenų su sveikata susijusią gyvenimo kokybę. Uždaviniai: įvertinti specifinio
IS sergančių asmenų gyvenimo kokybės vertinimo anketos (ISGK) psichometrines savybes taikant ją Lietuvoje
gyvenantiems pacientams. Ja remiantis išanalizuoti jų psichikos, fizinę sveikatą, atskleisti sunkumus, su kuriais susiduria
IS sergantys asmenys.

Medžiaga ir metodai. Siekiant įvertinti ISGK klausimyno psichometrines savybes atliktas žvalgomasis tyrimas remiantis
netikimybine imtimi. Jo metu taikyta vienmomentė anoniminė pacientų apklausa, naudojant Lietuvos gyventojams
adaptuotą ISGK. Tyrimas atliktas 2018 m. gegužės–gruodžio mėn. Jame dalyvavo 163 asmenys, sergantys IS.
Analizei tiko 157 apklaustų respondentų duomenys, pašalinus ne Lietuvoje gyvenančių IS pacientų anketas. Anketos patikimumas vertintas remiantis vidinio suderinamumo (Kronbacho alfa) koeficientu. Tyrimo duomenys analizuoti taikant
aprašomuosius ir lyginamuosius statistinius metodus. Remiantis Kolmogorovo ir Smirnovo testu patikrintas normalusis
kiekybinių dydžių skirstinys. Duomenys visuose tyrimuose buvo laikomi statistiškai reikšmingais, kai p < 0,05.

Rezultatai. Laikantis metodologinių reikalavimų angliškas ISGK klausimynas išverstas į lietuvių kalbą, atlikta jo kultūrinė
adaptacija, parengtas galutinis lietuviškas jo variantas. Naudojant duomenų kaupimo ir analizės programą „SPSS
Statistics 25“ apskaičiuotas vidinis klausimyno patikimumas. Bendras jo Kronbacho alfa koeficientas – 0,79, o tai rodo,
kad vidinis adaptuotos lietuviškai kultūrinei aplinkai anketos patikimumas ganėtinai geras. Analizuojant apklaustų asmenų,
sergančių IS, subjektyvų sveikatos vertinimą pastebėta statistiškai patikima koreliacija tarp fizinės ir psichikos
sveikatos. Kuo labiau jaučiamas kognityvus nuovargis, tuo mažiau žmogus yra energingas (r = –0,610, p < 0,05), mažiau
jaučia gyvenimo pilnatvę (r = –0,391, p < 0,05) ir blogiau vertina sveikatą (r = –0,547, p < 0,05).

Išvados. Gyvenimo kokybės klausimynas, išverstas į lietuvių kalbą, tinka išsėtine skleroze sergantiems asmenims
tirti: klausimai suprantami tiriamiesiems, klausimynas atitinka jam keliamus psichometrinius reikalavimus. Analizuojant
subjektyvaus sveikatos vertinimo duomenis, stebėti reikšmingi ryšiai tarp fizinės ir psichikos sveikatos.