REABILITACIJA

Medicininė reabilitacija – tai kompleksinis medicininių reabilitacijos priemonių (fizioterapijos, kineziterapijos, ergoterapijos, ortopedinių ir kompensacinių priemonių, psichologinės pagalbos, gydymo vaistais, dieta, pacientų ir jų artimųjų mokymo ir kt.) taikymas siekiant maksimaliai atstatyti ir sugrąžinti sutrikusias funkcijas (sveikatos grąžinamasis, antirecidyvinis gydymas), jas kompensuoti (ambulatorinė reabilitacija, reabilitacija II, reabilitacija III, pakartotinė reabilitacija) ir palaikyti pasiektą funkcinio pajėgumo lygį (palaikomoji reabilitacija). Medicininė reabilitacija taikoma asmenims po sunkių operacijų ir traumų ar sergantiesiems lėtinėmis ligomis.

Medicininės reabilitacijos paslaugos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo”.

 

Apie reabilitacijos reikalingumą sprendžia gydantysis gydytojasremdamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijomis. Kokia reabilitacinio gydymo rūšis ir gydymo trukmė bus pasirinkta, priklauso nuo paciento būklės ir ligos sunkumo.

Reabilitacijos išlaidų kompensavimas

Asmenims, Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka siunčiamiems į reabilitacijos įstaigas, su kuriomis TLK sudariusios sutartis, medicininės reabilitacijos išlaidos kompensuojamos bazinėmis medicininės reabilitacijos paslaugų kainomis. Visa bazinė medicininės reabilitacijos kaina kompensuojama apdraustiesiems asmenims, pripažintiems nedarbingais, kai teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 0–25 proc. darbingumas; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis; apdraustiesiems asmenims, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos šio įsakymo Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų apraše.

SVARBU ! Medicininė reabilitacija skiriama kartą metuose apdraustiesiems asmenims, pripažintiems nedarbingais, kai teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 0–25 proc. darbingumas; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis; apdraustiesiems asmenims, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos kurios įrašytos šio įsakymo Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų apraše.

PASTABA.

Asmenys, turintys nekompensuojamų biosocialinių funkcijų sutrikimų, kurių neįmanoma kompensuoti, arba kai pacientai yra asocialūs, stokoja motyvacijos arba dėl suvokimo sutrikimo bei dėl kitų priežasčių negali aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese, nereabilituojami.

Bendra informacija apie reabilitacijos etapus

 

Pirmas etapas

Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant išvengti komplikacijų, sutrumpinti laikinojo nedarbingumo trukmę bei sumažinti neįgalumą, asmenims nuo pat gydymo pradžios pradedamos teikti medicininės reabilitacijos, paslaugos. Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu. Apie paslaugų poreikį, vadovaudamiesi pirmojo reabilitacijos etapo specialiaisiais reikalavimais, sprendžia gydantis gydytojas kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju. Šias paslaugas teikia reabilitacijos specialistai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas, socialinis darbuotojas ir kt.

Biosocialinių funkcijų sutrikimams neišnykus, pacientui skiriamas antrasis reabilitacijos etapas specializuotame stacionarinės reabilitacijos skyriuje, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.

Antrasis reabilitacijos etapas skiriamas iš karto po gydymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (ligoninėje). Į reabilitacijos įstaigas pacientai privalo atvykti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo stacionarinio gydymo ir pirmojo reabilitacijos etapo pabaigimo.

 

SVARBU ! Iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų (poliklinikos), vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais, pacientai gali būti siunčiami tik į pakartotinę, palaikomąją ir ambulatorinę reabilitaciją.

 

PASTABA

Esant indikacijų ir neišnykus biosocialinių funkcijų sutrikimams, po antrojo reabilitacijos etapo teikiamos trečiojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos.

Po retų, ypač sunkių ligų ar traumų, kai reikalinga kompleksinė reabilitacija, paslaugos teikiamos tretinio lygio medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose.

Antrasis medicininės reabilitacijos etapas

Antrojo etapo medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos specializuotuose stacionariniuose reabilitacijos skyriuose, kurie veikia daugiaprofilinėse ligoninėse, reabilitacijos ligoninėse, sanatorijose. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos skiriamos po pirmojo reabilitacijos etapo, kai fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos metu pacientui nustatomi biosocialinių funkcijų sutrikimai ir reikia tęsti atitinkamo lygio medicininės reabilitacijos paslaugas (Reabilitaciją II, Reabilitaciją III, sveikatą grąžinamąjį gydymą).

 

Sergant IS, antrasis medicininės reabilitacijos etapas skiriamas:

  • po paūmėjimo, kai Bartelio indeksas yra iki 80 balų. Reabilitacios trukmė 20 dienų.
  • kai ryškiai pablogėja funkcinė būklė, Bartelio indeksas yra ne daugiau kaip 45 balai. Reabilitacijos trukmė 30 d.

 

SVARBU !  – esant IS, vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl šių ligų, asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, indikuotina pakartotinė reabilitacija.

Trečiasis medicininės reabilitacijos etapas

Sergant IS skiriama po paūmėjimo, kai Mini Mental testas – 11–30 balų. Ambulatorinės reabilitacijos trukmė –  14 dienų

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos skiriamos, kai:

  • biosocialinės funkcijos neatsistato po antrojo stacionarinės reabilitacijos etapo ir paciento būklė atitinka trečiojo etapo ambulatorinės reabilitacijos reikalavimus;
  • biosocialinės funkcijos neatsistato po pirmojo reabilitacijos etapo, tačiau nebūtina stacionarinė reabilitacija.
  • Jei biosocialinės funkcijos atsistato greičiau nei per nustatytą antrojo reabilitacijos etapo normatyvinę trukmę ir paciento būklė atitinka trečiojo reabilitacijos etapo reikalavimus, stacionarinė reabilitacija nutraukiama ir reabilitacija tęsiama pagal trečiojo etapo reikalavimus.
  • Šio etapo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinės reabilitacijos skyriuose.

Trečiąjį reabilitacijos etapą po antrojo reabilitacijos etapo pagal ambulatorinės reabilitacijos specialiuosius reikalavimus skiria antrajame etape medicininės reabilitacijos paslaugas teikiantis gydytojas, pritarus skyriaus vedėjui.

Pakartotinė reabilitacija skiriama asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, pirmuosius 3 metus po Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo.

Pakartotinės reabilitacijos trukmė 24 dienos.

Palaikomoji reabilitacija skiriama asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0– 25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30– 40 proc. darbingumo lygis, baigę pakartotinę reabilitaciją.

 

Reabilitacijos trukmė – 20 d.

 

Palaikomąją reabilitaciją ir palaikomąją reabilitaciją namuose skiria šeimos (gydantis) gydytojas, vadovaudamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijomis.

Palaikomoji reabilitacija namuose

Palaikomoji reabilitacija namuose skiriama po antrojo medicininės reabilitacijos etapo ir ją teikia ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

 

Palaikomąją reabilitaciją namuose gali gauti asmenys, baigę antrąjį medicininės reabilitacijos etapą, pripažinti nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis, kai yra tetraplegija, esant ASIA–A, B, C tipo pažeidimui C2–C5 lygyje, ir tracheostoma ir/ar pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija.

 

Trukmė – Nepertraukiamai 3 kartus per savaitę. Vieno apsilankymo namuose metu kiekviena medicininės reabilitacijos procedūra turi trukti ne trumpiau kaip 60 minučių.